História a súčasnosť

ÚVODOM..

Na samom začiatku bola vízia skvelého človeka a lekára – Mudr. Igora Andrého  poskytnúť  plnohodnotnú  zdravotnú, ale aj sociálnu  starostlivosť  v podmienkach pripomínajúcich domov  tým  najslabším, ľuďom odkázaným na pomoc iných….

Vďaka vtedajšiemu kazateľovi Cirkvi bratskej  Františkovi Ciesarovi navštívil v r. 1990  Diakonické zariadenie  Bethanien v Solingene (Nemecko). Tu dostala jeho vízia konkrétnu podobu, zriadiť zariadenia podobného typu, aké mal možnosť navštíviť.

Vedenie Bethanien  v Solingene súhlasilo a podporilo jeho projekt –  vznik  Diakonického združenia  aj  na Slovensku s rovnakým názvom „ Betánia“.
To sa  však na Slovensku mohlo uskutočniť len vďaka  podpore úžasných ľudí, ktorí sa  krátko po revolúcii nebáli nových víziev a boli ochotní pomôcť s realizáciou.

Združenie prijalo logo zobrazujúce príbeh o milosrdnom samaritánovi, ktorý najlepšie odrádza posolstvo –„ Pomoc blížnemu“.

Postupne vznikli tri zariadenia Diakonického združenia:
Betánia Senec, 1991
Betánia Kalinovo, 2000
Betánia Bratislava, 2000

NAŠE ZARIADENIE  –  BETÁNIA SENEC
r. 1991
v lokalite Slnečných jazier, v priestoroch bývalého rekreačného zariadenia KSČ a za podpory nemeckého partnera Bethanien v Solingene otvorilo  Diakonické združenie Betánia v r. 1991 prvé neštátne zariadenie na Slovensku, ktoré poskytovalo bývanie 8 dospelým ľuďom s mentálnym hendikepom.

Veľkým prínosom pri poskytovaní  novej formy sociálnej služby  bola úzka spolupráca s Ústavom prof. Matulaja v Bratislave. Ten  sa v zastúpení štatutárneho zástupcu – riaditeľa p. Slavomíra Krupu stal odborným garantom.
Počiatočný  strach a nevôľa  zo vzniku nového zariadenia zo strany miestneho zastupiteľstva,  dokonca obavy zo zlého „obrazu“, ktorý by obyvatelia Betánie mohli vytvárať v lukratívnej časti Senca pre návštevníkov  sa len pomaly a ťažko vytrácal. V súčasnosti je však spolupráca s miestnym zastupiteľstvom na dobrej úrovni.

r.1992
sprevádzkovanie tkáčskej dielne, zriadenie kuchyne a spoločenskej miestnosti

r.1993
organizačné osamostatnenie od Ústavu prof. Matulaja,  spolupráca však pokračovala naďalej

r.1994
poskytovanie soc. služby aj 3 ambulantným klientom

r. 1997
na miestne nevyhovujúceho objektu sa zrealizovala nová výstavba – vznikli chránené dielne a ubytovacie priestory, ktoré poskytovali a stále poskytujú ubytovanie pre širokú verejnosť.

Za nového štatutárneho zástupcu bol vymenovaný  p. Miroslav Krupa. Odborné poradenstvo naďalej poskytovali pracovníci Ústavu prof. Matulaja

r. 1999
prvá výstava výrobkov chránenej dielne v Dome Quo vadis. Medzi návštevníkmi sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.

r.2000
Expertnou skupinou monitorujúcou situáciu v poskytovaní soc. služieb na Slovensku bol Dom  Betánia zaradený medzi dvadsať najlepších projektov na Slovensku.

r.2001- 2002
Výstavba III. pavilónu s dvomi bytmi pre klientov a seminárnou miestnosťou s bezbariérovými prístupmi. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnili aj predstavitelia samosprávy

r.2004
Dom  Betánia  sa pretransformoval na neziskovú organizáciu  Betániu  Senec s právnou subjektivitou.

Pravidelne sa začali konať integrované bohoslužby.

r. 2005
rozbieha sa zahraničná dobrovoľnícka činnosť ( študentka z USA), ktorá trvá dodnes

r. 2006
kapacita poskytovania  soc. služby formou celoročného bývania  je ustálená na 12 miest, na ambulantný pobyt 6 miest

r. 2010 – súčasnosť
registrácia chránenej dielne pre 4 klientov a asistenta  na ÚPSVaR v Pezinku.

klienti:  počas dňa zamestnávanie rôznymi formami ergoterapie ( dielňa, penzión pre hostí, výpomoc v kuchyni, žehlenie, práca v exteriéri…..)
zariadenie:  postupná  obnova  vnútorného a vonkajšieho vybavenia