O nás

Naša vízia

Zabezpečiť prijímateľovi sociálnej služby život, ktorý v čo najväčšej miere pripomína rodinný život.

Túto víziu je možné naplniť pod podmienkou, že zamestnanci Betánie Senec n.o. budú prijímateľa sociálnych služieb jeho životom sprevádzať a nie mu život riadiť.

Poslanie

Je definované v Štatúte neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ako: „Pomoc na kresťanských princípoch s láskou, úctou k životu a akceptáciou osobnosti poskytovaním priamej služby a vytváraním podmienok domova pre tých, ktorí to s ohľadom na svoju zdravotnú a sociálnu situáciu potrebujú.“

Betánia Senec n.o. poskytuje svoje služby bez ohľadu na vierovyznanie, rasu alebo politické presvedčenie príjemcov svojich služieb.

Betánia Senec je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre dospelých občanov so zdravotným znevýhodnením. Je situovaná v pokojnom prostredí na brehu Slnečných jazier.

Zriaďovateľom je Diakonické združenie Betánia a Cirkev bratská

Kapacita zariadenia je 12 klientov, ktorým poskytujeme nepretržitú sociálnu službu. Ďalší 6 využívajú naše zariadenie denne(ambulantná forma soc. služby).
V našom zariadení  je vytváranie  pokojnej rodinnej  atmosféry  prioritou číslo jedna.

Okrem malého počtu klientov, ktoré nás k tomuto predurčujú  sú to aj prvky ako obojstranné  tykanie (samozrejme len ak je akceptované obidvomi stranami), oslovovanie menom,  oslavy mením a narodenín, spoločné prípravy stravy, výlety… a to je naozaj  len pár príkladov ilustrujúcich túto skutočnosť. Plne rešpektujeme osobnostné črty každého klienta a snažíme sa individuálne pristupovať  k jeho  potrebám a  požiadavkám.

UBYTOVANIE:

– naši klienti sú ubytovaní v  dvojlôžkových priestranných izbách so štandardným vybavením a s vlastným sociálnym zariadením. Izby sú prispôsobené tak, aby v čo najväčšej miere poskytovali pocit domova zohľadňuje sa ich predstava o usporiadaní nábytku, obrazov, dekorácii …atď.

– v prípade požiadavky klienta, alebo jeho zákonného zástupcu  umožňujeme používať vlastný nábytok, ako aj vlastné prijímače (TV, rádio,  sušič na vlasy – bez poplatku)

– k dispozícii sú aj ďalšie priestory zariadenia, ktorými sú  dve spoločenské miestnosti  s  televíziou a možnosťou pripojenia na  internet, fitnes, kaplnka, dve slnečné terasy, oddychová miestnosť pre klientov

– v priestoroch nášho zariadenia sa nachádza  dvojizbový byt, ktorý slúži  ako príprava na podporované bývanie

STRAVOVANIE:

Stravovanie je poskytované  v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta. Poskytujeme celodenné stravovanie – raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Klienti zariadenia majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť  v spolupráci so zmluvnou obvodnou lekárkou a odbornými lekármi (neurológ, chirurg, internista, urológ, psychiater, diabetológ, oftalmológ, stomatológ a iní).

ERGOTERAPIA

– denné zamestnávanie je vykonávané vo vlastných dielňach, kde sa zhotovujú dekoračné predmety (tie ponúkame na predajných akciách, ako aj v obchodíku, ktorý sa nachádza v našich priestoroch).

– s klientmi, ktorým ich mentálne znevýhodnenie neumožňuje plnohodnotné zapojenie  do výroby, v samostatnej dielni sa pracuje individuálne, s prihliadnutím na ich schopnosti a zručnosti  v samostatnej dielničke

– zabezpečuje sa  prevádzka penziónu – upratovanie, manipulácia s post. prádlom

– pomocné práce v kuchyni

– práce mimo zariadenia – pizzéria  Murphys, Hotel Senec

Takáto zmysluplná práca má v živote našich klientov dôležité miesto. Okrem   pocitu  užitočnosti ich učí aj k zodpovednosti,  ohľaduplnosti k okoliu a  zvyšuje ich sebavedomie.

PASTORAČNÁ ČINNOSŤ

Vychádzame v ústrety  aj duchovným  potrebám našich obyvateľov, ktoré napĺňame v kresťanskom duchu. Bohoslužby prebiehajú v priestoroch Betánie, ale podľa požiadavky  ich  vieme zabezpečiť aj   mimo nášho zariadenia.

VZDELÁVANIE

Udržujeme a rozvíjame  už nadobudnuté vedomosti a schopnosti v oblasti gramotnosti, a tiež  našich klientov oboznamujeme  s aktuálnym spoločenským dianím.

VOĽNOČASOVÉ  AKTIVITY

divadlo, plesy, kino, koncerty, prechádzky, plaváreň, spoločenské  hry, fitnes, množstvo zaujímavých výletov, maliarsky krúžok, krúžok PC

SÚŤAŽE

Pravidelne  sa zúčastňujeme:
– plaveckých pretekov organizovaných  DSS prof. Matulaja, s výbornými umiestneniami
– petangovej súťaže – Modra
– „Zeleného  dňa“ – organizujeme my
– športových hier na ZŠ Mlynská

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

organizačná štruktúra