Postup pri prijatí

Ponúkame odborné poradenstvo, pomoc a spoluprácu pri záujme o umiestnenie do nášho zariadenia. Vierovyznanie nie je podmienkou prijatia.

Klient môže byť do zariadenia Betánia Senec n.o  prijatý po splnení nasledovných podmienok:
•    klientovi bolo vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu stupeň V, VI.
•    klient požiadal príslušný vyšší územný celok (samosprávny kraj) o umiestnenie do nášho zariadenia
•    Klient má právo na výber druhu, formy a poskytovateľa sociálnej služby.

V prípade voľnej kapacity a v odôvodnených prípadoch naše zariadenie môže prijať klienta ešte pred splnením uvedených podmienok, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy sú zdravie alebo život klienta vážne ohrozené.

Postup pri prijatí

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
2. Lekársky posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
3. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
4. Nadobudnutie právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
5. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb
6. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb
7.Aktuálny doklad o výške dôchodku